یکپارچگی سازمانی، خطای فردی

اطلاعات کتاب

یکپارچگی سازمانی، خطای فردی

توضیحات کوتاه و ویژگی های کتاب

در سازمانها، واقعیت ها اغلب بیشتر به بخش غیر رسمی و فرهنگی جامعه نسبت به قانون قانونی وابسته است. این مسئله در هر شرکتی با شرکت های تابعه در سایر مناطق فرهنگی یافت میشود. یک شرکت آمریکایی میتواند به راحتی روش های خاصی را اجرا کناد، به عنوان مثال در مورد استخدام در کارخانه خود در هند؛ با این حال، در پایان روز ارتباط بین موقعیت فردی و نظام ضعیف هند باعث تعجب شما خواهد شد. این نمیتواند مفید واقع شود. حتی اگر کسانی که مسئول درک روابط هستند نیز، با مسئله جدیدی رو به رو خواهند شد و این همان دلیل تفاوت فرهنگی است. با این وجود سازمان ها ممکن است قوانین داخلی تقریباً یکسانی داشته باشند.