زنجیره تامین در انقلاب صنعتی چهارم

اطلاعات کتاب

زنجیره تامین در انقلاب صنعتی چهارم

توضیحات کوتاه و ویژگی های کتاب

زنجیره تامین در دهه گذشته دستخوش تحولات بزرگی واقع شده است و از شکل سنتی به نقش حیاتی برای کسب و کار شرکت ها تبدیل شده است. مزیت های فناوری همچون جهانی سازی، این انقلاب سریع را غنی نموده و تحولات دیجیتالی در قلب این دگرگونی قرار گرفته است. تغییر فلسفه کسب و کار از محصول گرایی به سوی مشتری مداری و تقاضا محوری، راهی برای شرکت ها ایجاد نموده تا با ایجاد یک زنجیره تأمین چابک و هوشمند مزیت رقابتی برای خود ایجاد نمایند که سایر رقبا از آن برخوردار نباشند.