مدیریت ارزش در استفاده در بازارهای کسب و کار

چکیده

تولید کنندگان در بازارهای تجاری به طور فزاینده ای درحال ارائه پیشنهادات پیچیده هستند، که در مفاهیمی مانند خدمات ترکیبی، سرویس دهی دربخش خدمات و مشاوره و راه حل های کسب و کار منعکس میشود. چنین پیشنهادهای پیچیده ای با ارائه ارزش مشخص می شوندکه این چنین ارزشهادر کل چرخه استفاده مشتری ظاهر می شود و عنصر اصلی محصول ویا خدمت را تشکیل می دهد. برای تأمین امنیت و افزایش این مقدار در استفاده، همانطور که توسط مشتری درک می شود ، تأمین کنندگان باید فعالیت های مدیریت ارزش در استفاده (VIUM)را ایجاد کنند. این مدیریت ارزش در استفاده شامل نظارت بر تحویل ارزش وعده داده شده و افزایش ارزش مشتری در استفاده در کل چرخه عمر یک پیشنهاد پیچیده است. این مقاله بررسی می کند که کدام فعالیت های مدیریت ارزش استفاده در حال حاضر توسط تأمین کنندگان انجام می شود ، وچگونه این فعالیت ها با سایر فرایندهای تجاری مرتبط است و چه تفاوت هایی در فعالیت های مدیریت ارزشی در استفاده بین انواع مختلفی از پیشنهادات ارزشی پیچیده وجود دارد.
در این تحقیق مدل مدیریت ارزش در استفاده در بازارهای کسب وکارارائه خواهد شد. در ابتدا ادبیات موجود از پایا ن نامه دکتری و کتب مرجع و بیش از ۱۰ مقاله خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از ادبیات، ۱۶۰شاخص استخراج گردید که این شاخصها مقدمه ایجاد مدل تحلیلی بودند. با توجه به اینکه نگارنده در ضمن استفاده از مد لهای موجود به دنبال استفاده از مد لهای پی شناخته نبوده است؛ لذابا استفاده از روش تحلیل مضمون که از رو شهای کیفی است برای تولید مدل اقدام نمود و مدل با ۴بعد و۲۲ مؤلفه حاصل شد. در مرحله بعد به منظور سنجش نظر خبرگان از پرس شنامه با ۴۵ پرسش استفاده شد. به منظور سنجش روایی مدل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که رابطه اجزای مدل مورد سنجش و تأیید قرار گرفت.

واژگان کلیدی:

مدیریت ارزش دراستفاده، ارزش در استفاده، ارائه ارزش، نظارت بر تحویل ارزش

مقدمه

اگرچه دیدگاه خدمات نوظهور در مورد تئوری بازاریابی بینش جدیدی در مورد ارزش به ما داده است ، اما همچنین زمینه ای از تحقیقات ارزش پیچیده را که هنوز نامشخص است ، پیچیده تر می کند (گالارزا و همکاران ، ۲۰۱۱ ؛ Gummerus ، ۲۰۱۳). با وجود شناخت ارزش به عنوان یک مفهوم مهم بازاریابی (بابین و جیمز ، ۲۰۱۰) ، هیچ اجماعی در مورد اینکه ارزش واقعاً چیست یا چگونه باید مفهوم سازی شود وجود ندارد (کربابا و کژدگارد ، ۲۰۱۴). به گفته هولبروک (۲۰۰۶) ، حتی کمک توجه به مسئله تعیین معنای ارزش برای ما نیز مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که توسط کورکمن (۲۰۰۶) مشاهده شد ، نقاط مختلف شروع معرفت شناختی در دشواری توافق درباره ارزش در نظریه بازاریابی نقش دارند. از این رو چندین مدل از ارزش رقابتی و متناقض توسط محققان بازاریابی پیشنهاد شده اند (سانچز-فرناندز و اینیستا- بونیلو ، ۲۰۰۷ ؛ بوکسبرگر و ملسن ، ۲۰۱۱). با تعریف ارزش به عنوان ارزش استفاده ، چشم انداز خدمات نوظهور چشم انداز خود را در مورد ارزش به همان اندازه که در تئوری بازاریابی انجام می دهد ، می گیرد.
مطابق نظر منطق خدمات (SL) که دیدگاه خدمات در سطح مدیریتی در زمینه تئوری بازاریابی؛ از یک رویکرد تحلیلی، با تاکید بر فرآیندهای خدماتی و تعاملات استفاده می‌کند ، ارزش در استفاده می تواند در طول فرآیند ایجاد ارزش مشتری ، به طور مثبت و همچنین منفی تحول یابد. ارزش استفاده در طی مراحل مطلوب فرآیند و در مراحل نامطلوب منفی تکامل می یابد. فرآیند ایجاد ارزش مشتری از حوزه مشترک ارائه دهنده مشتری و حوزه مشتری تشکیل شده است (Grönroos and Voima,2013)، ارزش افزوده در استفاده یا در حوزه مشتری و شرکت مشترک ایجاد می شود و یا به طور مستقل توسط مشتری در حوزه مشتری ایجاد می شود. همزمان ایجاد ارزش در استفاده در تعامل مستقیم بین مشتری و شرکت صورت می گیرد. از طرف دیگر ، ایجاد مستقل ارزش در استفاده ، زمانی اتفاق می افتد که مشتری با منابع غیر هوشمند (به عنوان مثال ، محصولات استاندارد) از شرکت تعامل برقرار کند اما مستقیماً با شرکت ارتباط برقرار نکند. علاوه بر حوزه مشترک و حوزه مشتریان ، ارائه دهنده همچنین حوزه ای دارد که در آن ارائه دهنده با توسعه و گردآوری منابع مورد نیاز برای حمایت از زندگی روزمره مشتریان ، در همکاری ارزش استفاده در استفاده تسهیل می کند. با هم ، این سه حوزه ارزش ، فرآیند تولید کل ارزش را تشکیل می دهند که در نهایت منجر به ارزش برای مشتری می شوند, (Grönroos and Gummerus,2014)شکل ۱ فرایند تولید کل ارزش را نشان می دهد. البته توجه داشته باشید که در یک فرآیند تولید یاخدمات ، حوزه های ارزش لزوماً به همان شیوه خطی دنبال نمی شوند.

به این مطلب امتیاز دهید
تعداد کل آرا: 1 میانگین امتیاز: 5