طراحی مدل ملی مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) برای شرکت‌های ایرانی

چکیده

رشد بخش خصوصی و بازار سرمایه کشور در چند سال اخیر سبب گردید که شرکت‌ها دارای مجموعه‌ای از ارزش‌ها وکدهای اخلاقی شوند و مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت‌های دارای ضوابط کاری اخلاقی و اجتماعی ایرانی نهادینه شود، تا بدین ترتیب شاهد وجود شرکت‌های پایدار باشیم. به همین دلیل مسئولیت اجتماعی یک وظیفه برای شرکت‌هاست. لیکن ساختار اقتصادی-صنعتی حاکم بر فضای کنونی اقتصادی-سیاسی ایران به‌گونه‌ای است که شرکت‌ها، انجام فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی را علاوه بر این که هزینه به حساب می‌آورند، آن را باعث جا ماندن از فضای رقابتی می‌دانند.
حدود یک دهه از طرح موضوع مسئولیت اجتماعی به معنای امروزین آن در ایران می¬گذرد لیکن هنوز این موضوع به‌صورت فراگیر در نیامده و در اولویت‌های اقدامات تمامی شرکت‌های کوچک و بزرگ قرار نگرفته است. توسعه و بسط این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی‌های عمومی می‌باشد تا تمامی شرکت‌ها به این باور برسند که اگر امروز اجتماع را نبینند فردا نیز در اجتماع دیده نخواهند شد.
این مقاله درصدد آن است تا با توجه به شکاف موجود در جایگاه مطلوب شرکت‌های ایرانی در راستای چشم‌انداز اجرای مسئولیت اجتماعی آنها و جایگاه واقعی بنگاه‌های کسب‌وکار در شرایط موجود، از طریق “طراحی مدل ملی مسئولیت اجتماعی شرکت برای شرکت‌های ایرانی”، زمینه‌ساز انگیزه شرکت‌ها برای حرکت در مسیر اجرای مسئولیت¬های اجتماعی درکشور باشد.
با استفاده ازمطالعه ادبیات موضوع ومطالعات کتابخانه‌ای ومدل های معتبر دنیا به مدل نظری خواهیم رسید، سپس با برگزاری مصاحبه و همچنین گروه‌های کانونی به مدل می‌رسیم.
در این پژوهش، برای تحلیل مصاحبه‌های فردی وگروه کانونی انجام شده ازروش تحلیل تم استفاده گردید. از تحلیل مضمون برای شناخت الگوهای موجود در داده‌های کیفی استفاده گردید. وشاخص ها ونهایتا مدل ملی مسئولیت اجتماعی شرکت(CSR)درشرکتهای ایران طراحی واستخراج گردید.
برای انجام این تحقیق در ابتدا ادبیات موجود از پایا ن نامه دکتری و کتب مرجع و بیش از ۱۰ مقاله خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از ادبیات ۴۵معیاراصلی برای مدل استخراج گردید که این معیار ها مقدمه شیوه تحلیلی بودند. با توجه به اینکه نگارنده در ضمن استفاده از مد لهای موجود به دنبال استفاده از مد لهای پی شناخته نبوده است؛ لذابا استفاده از روش تحلیل مضمون که از رو شهای کیفی است برای انتخاب معیار های مدل ملی مسئولیت اجتماعی شرکت(CSR) برای شرکتهای ایرانی اقدام نمود. در مرحله بعد به منظور سنجش نظر خبرگان از پرسشنامه با۲۵پرسش استفاده شد. به منظور سنجش روایی مدل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که رابطه انواع معیارها مورد سنجش و تأیید قرار گرفت.داده های تجربی از طریق۱۲ مصاحبه عمیق از متخصصان وکارشناسان ، مدیران ، مدیران عامل و اساتیدحوزه مسئولیت اجتماعی جمع آوری شده است. در نتیجه ، معیارهای جدیدی از مدل ملی مسئولیت اجتماعی شرکت شامل ۲۲معیاردر۵گروه اصلی انتخاب گردید.

واژگان کلیدی:

مسئولیت اجتماعی شرکت، پایداری، توسعه پایدار

مقدمه

 مسئولیت اجتماعی شرکت برای اولین بار دردهه ۲۰ میلادی مطرح شد، ولی به‌دلیل رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت نتوانست به‌عنوان یک موضوع جدی تا دهه ۱۹۵۰ میان رهبران کسب وکار جایگاهی بیابد (جزنی،۱۳۹۵). مدل‌های اولیه مسئولیت اجتماعی شرکت در دهه ۱۹۶۰ ظاهر گشت که جنبه اجتماعی مسئولیت اجتماعی شرکت را به‌طورمستقیم به مسئولیت¬هایی بالاتر و ورای مسئولیت‌های اقتصادی وقانونی ربط می‌داد (کارول،۱۹۷۹).
در سطح جهانی نیز اهمیت این موضوع روزافزون است به‌طوری که سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)، استاندارد ISO 26000 که راهکاری را در زمینه اصول اساسی مسئولیت اجتماعی، مسائل و موضوعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی و روش‌های ادغام و تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت اجتماعی به سیستم‌ها، اقدامات و فرایندهای سازمانی ارائه می¬نماید، تدوین کرده است (کنفرانس مسئولیت اجتماعی شرکت ،استکهلم،۲۰۱۰).
سازمان¬های بین¬المللی همچون سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه، نه تنها پژوهش وترویج مسئولیت اجتماعی راتاکیدکردند، بلکه دستورالعمل‌ها و واحدهای دائمی ‌کاری را به‌وجودآوردند (جزنی،۱۳۹۵). مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند هم فرصت و هم چالش را برای یک شرکت فراهم کند و عملکرد آن به این بستگی دارد که چگونه یک سازمان پاسخگوی نیازهای اجتماعی ذینفعان است. اشتیاق ذینفعان موفق و تعهد به استراتژی مسئولیت‌های اجتماعی شرکت می-تواند وفاداری مشتری را افزایش دهد (بچری وسن،۲۰۰۴،۲۰۰۱) و درنهایت به بهبود عملکرد سازمان منجر گردد (بارنت وسالمون،۲۰۱۲).
رفتار منفی سازمانی می‌تواند برای مشتریان از رفتارهای مثبت مهم‌تر باشد(ریور وسنفورد،۲۰۱۸). مشتریان میتوانند دلبستگی عمیق احساسی به برند شرکت داشته باشند و می‌توانند آن را به‌عنوان بخشی از رابطه با خودشان ببینند (مک اینیس وفالس،۲۰۱۷).
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ در دهه اخیر به پارادایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکت‌ها تبدیل شده است و شرکت‌های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی‌های شرکتی خود می‌بینند. این مفهوم، موضوعی است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی حکومت‌ها، شرکت‌ها، جامعه مدنی، سازمان‌های بین‌المللی و مراکز علمی دنیا دنبال می¬گردد. با گذشت بیش از ۶۰ سال از ورود مفهوم مسئولیت اجتماعی به ادبیات مدیریت شرکت‌ها وکسب‌وکارها، هنوز این مفهوم در فضای کسب‌وکار ایران جایگاه شایسته‌ای پیدا نکرده است. طرح و توسعه این مفهوم در شرایط بحران فعلی اقتصاد ایران می¬تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی واجتماعی جامعه خصوصاً حوزه اشتغال و بهره وری نیروی کار گردد.

به این مطلب امتیاز دهید
تعداد کل آرا: 1 میانگین امتیاز: 5