تغییرات مدیریت منابع انسانی از طریق فناوری و مدیریت الکترونیک منابع انسانی در عصر دیجیتال

چکیده

ماهمه درزندگی روزمره خودبه فناوری وابسته ایم و براساس روندهای موجود، این وابستگی درآینده روبه فزونی است. درعرصه سازمانی نیز فناوری بعد مهمی را در اجرای وظایف و فعالیت ها تشکیل میدهد و مدیریت منابع انسانی هم ازاین قاعده مستثنا نیست. در دنیای دیجیتال کنونی چهره منابع انسانی اغلب یک پورتال است تا اینکه یک شخص باشد تقریبا اغلب شرکت ها اینک ازطریق فناوری وبرنامه های کاربردی اینترنتی دسترسی جهانی به منابع انسانی رافراهم می نمایندوروش مدیریت منابع انسانی را به شدت تغییر می دهند،این تغییرات اغلب از نیاز به کاهش هزینه هاوگسترش یاارتقاء خدمات برخواسته می شود.تحقیقات اخیر نشان می دهند که سازمانهائی که با موفقیت ابزار فن آوری منابع انسانی برجسته ای را اتخاذ می کنند، نسبت به آنها که این کار را نمی کنند بهتر عمل می نمایند.در این مطالعه ی توصیفی هدف، کشف دیدگاه ها در مورد مدیریت الکترونیک منابع انسانی ، استفاده از دیدگاه ها جهت انتخاب برنامه های کاربردی برای انتخاب سیستم مدیریت الکترونیک منابع انسانی و نتایج سازمانی مشاهده شده از مدیران منابع انسانی در شرکت های بزرگ وپیشرو درایران میباشد. نتیجه مصاحبه با متخصصین منابع انسانی شرکت های بزرگ کشور نشان داد که مدیریت زمان، دسترسی آسان به اطلاعات شخصی و کاهش هزینه ها، محرک اولیه برای برنامه های کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی می باشد. این نوع مدیریت، موجب کاهش هزینه های سازمانی، بهبود وتسریع ارتباطات موثر بین مدیران و کارکنان و کاهش زمان پردازش برای استفاده ازاطلاعات منابع انسانی در سازمان ها میباشد.

واژگان کلیدی:

مدیریت الکترونیک منابع انسانی، تغییرات مدیریت منابع انسانی ازطریق فناوری

مقدمه

امروزه، به لطف جهانی شدن و تحولات اخیر در فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهان در حال حاضر پیچیده تر، پویا و ناپایداراست. سازمان ها با پایان ندادن به رقابت با انتظارات بالای مشتریان در عملکرد، کیفیت ، با کاهش هزینه می توانند جایگاه خود را تثبیت نمایند (نیولا،۲۰۱۴). بنابراین، با وجود بازاری به شدت رقابتی، آنها معمولا در جستجوی استراتژی های جدید که بتواند آنها را از رقبایشان متمایز کند، هستند. به همین دلیل، منابع انسانی به عنوان مهم ترین عامل برای رسیدن به اهدافشان مورد استفاده قرار گرفته است (سم، ۲۰۰۸). مدیران منابع انسانی، علاوه بر مسئولیت های خود مانند پیدا کردن فرد مناسب برای سمت مناسب، استخدام، بهبود عملکرد کلی کارکنان، مسئولیت های جدید مانند پاسخ به افزایش رقابت برای استعدادهای پویای جهانی، تغییر در نگرش نیروی کار و همگام سازی، تغییر ارتباط مدیران وکارکنان و علاوه بر اینها تطبیق پیشرفت های سریع در فن آوری فرایند مدیریت منابع انسانی را به آنها اختصاص می دهند. همچنین، تعداد فزاینده ای از محققان می گویند که مدیریت الکترونیک منابع انسانی در حال ترویج است و ممکن است به تغییرات قابل توجهی در هسته سازمانی منجر شود.
در این مطالعه هدف ما کشف دیدگاه ها در مورد مدیریت الکترونیک منابع انسانی، دیدگاه های موجود برای انتخاب برنامه های کاربردی سیستم و نتایج سازمانی مشاهده شده از مدیران منابع انسانی در شرکت های پیشرو بوده است. بنابراین، این مطالعه توصیفی را می توان به عنوان نسخه اولیه از یک مطالعه جامع تر که شامل سازمان های بیشتری است، در نظر گرفت.

به این مطلب امتیاز دهید
تعداد کل آرا: 1 میانگین امتیاز: 5