طراحی برنامه بازاریابی

Marketing Plan

طراحی برنامه بازاریابی (Marketing Plan)

خدمات مشاوره طراحی وتدوین برنامه بازاریابی(MARKETING PLAN)

یکی از مشکلات عمده در عدم موفقیت کسب وکارها نداشتن یک برنامه یکپارچه وکل نگر(HOLISTIC) بازاریابی وفروش است. هم راستای استراتژی های سطح وظیفه (Functional-level Strategy)از استراتژ ی های سطح کسب وکار (Business-level Strategy) واستراتژی های سطح بنگاه (Corporate-level Strategy)مسیر حرکت ورشد شرکت را برای اجرای موفق استراتژی ها ونهایتا کسب مزیت رقابتی هموار می سازد. مارکتینگ پلن یک سند تجاری است که به هدف توصیف وضعیت کنونی شرکت در بازار و با اشاره به استراتژی بازاریابی Marketing Strategy در یک دوره زمانی مشخص بر اساس عناصر مارکتینگ تدوین می شود.دارابودن یک برنامه بازاریابی وفروش علمی کلیه فعالیت ها واقدامات حوزه بازاریابی،فروش وبرندینگ شرکت ها را هدفمند نموده ومناسب ترین راه رسیدن به اهداف برای موفقیت با بهره وری حداکثر رادراختیار شرکت ها قرار می دهد. سال های متمادی مشاوره تخصصی ، طراحی وتدوین مارکتینگ پلن وآموزش شرکت های پیشروبخشی از خدمات آقای دکتررضاکریمی در این حوزه میباشد.

طرح بازاریابی برای شرکت ها شامل مراحل زیر است:
۱-بررسی چشم انداز،ماموریت واهداف شرکت ها برای همسویی استراتژی های شرکت بااستراتژی های کلان سازمان
۲- شرح خلاصه کسب وکاربا منظور نمودن نتایج تحقیقات بازاریابی وتشریح کامل محصولات،مشتریان،رقبا وتقاضای بازار
۳-شناسایی وتجزیه وتحلیل رقبا برای تدوین مناسب ترین استراتژی های بازاریابی برای موفقیت دربازار وکسب مزیت رقابتی
۴-بررسی وآنالیز نقاط قوت وضعف شرکت ها وفرصت ها وتهدیدهای موجود محیطی
۵-بررسی وتحلیل منحنی عمر ومزیت نسبی سبد محصولات یا خدمات شرکت
۶- تدوین اهداف خاص وقابل سنجش برای کلیه اقدامات بازاریابی،فروش وبرندینگ شرکت
۷-تدوین مسیر بازاریابی هدفدار وترسیم استراتژی های مناسب بخش بندی(SEGMENTATION)،هدفگیری(TARGETING)،وجایگاه یابی (POSITIONING).
۸-تدوین استراتزی های رقابتی برای کلیه فعالیت های بازاریابی،فروش وبرندینگ با توجه به ارزش های قابل ارائه برای کسب مزیت رقابتی شرکت ها
۹-تدوین شاخص های عملکردی برای سنجش وکنترل کلیه اقدامات برنامه بازاریابی
۱۰- محاسبه بودجه موردنیاز برای اقدامات برنامه بازاریابی وتحقق استراتژی ها در این برنامه شمال بودجه تبلیغات ،بازاریابی دیجیتال،برندینگ،توسعه زیرساخت های فروش،بازاریابی وارتباط بامشتریان،توسعه شبکه نمایندگی ها وسایر بودجه لازم برای تحقق برنامه بازاریابی.

در صورت داشتن هر گونه سئوال همکاران ما می‌توانند شما را راهنمایی کنند

برای دریافت مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید